Formularz rejestracyjny, - POWIATOWE STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY W GLIWICACH

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Formularz rejestracyjny,

O NAS
Zgłoszenie rejestracyjne do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach
gospodarstwa pasiecznego – pasieki
 
 
zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
(Dz. U. Nr 207, poz. 1762 z późniejszymi zmianami); ustawą
z dnia 11 marca 2004 r. o Ochronie Zdrowia Zwierząt i Zwalczaniu Chorób Zakaźnych Zwierząt
(t. j. Dz. U. 2014 r. poz. 1539 z późniejszymi zmianami),
 
 
 
1. Imię i Nazwisko właściciela pasieki ..........................................................................
 
2. Dokładny adres zamieszkania (telefon) ....................................................................
 
.......................................................................................................................................
 
3.Wielkość pasieki (ilość pni pszczelich) .......................................................................
 
4.Typ ula ........................................................................................................................
 
5.Lokalizacja pasieki (miejsce zimowli):
 
-Miejscowość, ulica, nr posesji ..................................................................
 
-Gmina .......................................................................................................
 
-Powiat ......................................................................................................
 
-Województwo ..........................................................................................
 
 
 
……………………………………………….                                              ……………………………………………………….
Miejscowość, data                                       
Rejestracja pasieki
u Powiatowego Lekarza Weterynarii

"Każdy właściciel pszczół z tytułu użytkowania zwierząt i pozyskiwania produktów spożywczych ma obowiązek zgłosić swoją pasiekę do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Podstawa: Ustawa z dnia 24.04.1997r. o zwalczaniu chrób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. 1999r. nr 66 poz. 752: zmiany: Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1438, Dz.U. 2002r. nr 112 poz. 976, Dz.U. 2003r. nr 52 poz. 450).

Zarejestrowanie pasieki w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii winno nastąpić w ciągu 30 dni od chwili nabycia rodziny pszczelej lub osadzenia roju.
Zgłoszenia należy dokonać przez wypełnienie formularza rejestracyjnego, opatrzonego znaczkiem opłaty skarbowej ( w wysokości 5,- zł tej chwili) i złożenie go w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, właściwym dla miejsca stacjonowania pasieki.

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.01.2003r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących niektóre rodzaje działalności dotyczące zwierząt i produktów zwierzęcych (Dz.U. 2003r. nr 7, poz. 87).

Powiatowy Lekarz Weterynarii na podstawie zgłoszonego wniosku dokonuje rejestracji pasieki i nadaje numer identyfikacyjny, który jest niezbędny przy wystawianiu przez pszczelarza handlowego dokumentu identyfikacyjnego ( np. etykiety) dla każdej partii produktu wprowadzonego do obrotu pochodzącego z jego pasieki.

Dotyczy to sprzedaży bezpośredniej w pasiece, na wystawie, targowisku jak również w formie dostaw do zakładów żywienia zbiorowego.
Podstawa: Ustawa z dnia 14.02.2003r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt rzeźnych o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2003r. nr 52 poz. 450).

Należy pamiętać, że sprzedaż bezpośrednia jest dokonywana przez pszczelarza w punkcie sprzedaży urządzonym na terenie jego gospodarstwa lub ze środka transportu na obszarze powiatu, w którym znajduje się gospodarstwo pasieczne albo na terenie innego powiatu, po uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce sprzedaży.
Podstawa: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.12.2002r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu działalności związanych ze sprzedażą bezpośrednią (Dz. U. 2002r. nr 223, poz.1879)."
 
Ponadto dla każdej rodziny pszczelej powinna być prowadzona Książka Leczenia Zwierząt Gospodarskich, w której powinny być notowane terminy zabiegów leczniczych , rodzaje leków oraz określenie okresu karencji dla produktów pozyskiwanych od leczonej rodziny.
Prezes Powiatowego Stowarzyszenia w Gliwicach
 
Liczniki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego