Statut - POWIATOWE STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY W GLIWICACH

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Statut

O NAS
STATUT
 
Powiatowego Stowarzyszenia  Pszczelarzy  w Gliwicach
 
Rozdział I
 
Postanowienia ogólne.
§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy" w Gliwicach , zwane dalej "Stowarzyszeniem".
§ 2.
1.      Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. D.U.Nr.20 i przestrzegającym ściśle zasad określonych w Konstytucji RP.
2.      Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
3.      Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działania.
§ 3
1.      Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwego realizowania swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2.      Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Gliwice.
3.      Czas istnienia Stowarzyszenia jest nieograniczony
 § 4.
            Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną posiadającą osobowość prawną.
§ 5.
        Stowarzyszenie może być członkiem krajowych      i zagranicznych związków, federacji,
     stowarzyszeń i innych organizacji,  może korzystać z ich pomocy i doświadczeń.
§ 6.
1.      Stowarzyszenie używa odznak i znaków organizacyjnych oraz legitymacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
2.      Treść pieczęci, wzory znaków, odznak i legitymacji określa zarząd  Stowarzyszenia.
§ 7.
1.       Stowarzyszenie może współpracować na zasadach partnerskich z innymi organizacjami społecznymi i politycznymi pod warunkiem, że organizacje te zastosują się do zasad zapisanych w § 2 pkt. 3 niniejszego  Statutu Stowarzyszenia.
2.       Współpraca z innymi organizacjami nie może przekraczać zasad określonych prawem i nie może być wykorzystywana do celów poza statutowych.
 
Rozdział II
Cele i zadania
§ 8.
1.      Celem Stowarzyszenia jest wielostronne propagowanie pszczelarstwa oraz postaw i działań sprzyjających jego rozwojowi.
2.      Reprezentowanie interesów pszczelarzy, ochrona ich  godności i dobrego imienia .
3.      Upowszechnianie wiedzy na temat znajomości gospodarki pasiecznej i etyki pszczelarskiej.
                                                                        
 § 9.
Realizacja celów przez:
 
1.      Szerzenie nowoczesnej  wiedzy pszczelarskiej poprzez organizowanie szkoleń i kursów podwyższających kwalifikacje, odczytów, pogadanek, rozpowszechnianie literatury pszczelarskiej i czasopism.
2.      Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń i prowadzenia działalności gospodarczej dla poprawy ekonomii pszczelarstwa.
3.      Organizowanie zbiorowego zaopatrzenia w środki do hodowli pszczół, lekarstwa dla pszczół, sprzęt pszczelarski.
4.      W zakresie zdrowotności pasiek inicjowanie działań profilaktycznych i leczniczych w porozumieniu ze służbą weterynaryjną.
5.      Promowanie roli pszczół jako czynnika plonotwórczego i ochronnego dla środowiska naturalnego.
6.      Promowanie produktów pszczelich w profilaktyce i leczeniu.
7.      Podejmowanie wszystkich przedsięwzięć w ramach działalności statutowej służących rozwojowi i ochronie pszczelarstwa.
 
§10
1.      Do realizacji swych celów Stowarzyszenie może powołać swoje sekcje problemowe w ramach struktury organizacyjnej.
2.      Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników do wykonywania zadań statutowych.
 
 
Rozdział III
  Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§ 11.
Członkowie Stowarzyszenia mogą być:
·         zwyczajni,
·         honorowi,
·         oraz wspierający.
 § 12.
Nabywanie praw członkowskich-
 
1.      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna.
2.      Przyjęcie na członka następuje na podstawie złożonej  pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
3.      Po zapoznaniu się ze statutem Stowarzyszenia i zaakceptowaniu jego treści i postanowień Zarząd Stowarzyszenia powinien w ciągu jednego miesiąca od chwili złożenia deklaracji podjąć decyzję o przyjęciu członka.
4.      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna o szczególnych zasługach dla rozwoju pszczelarstwa. Tytuł honorowego członka i prezesa nadaje Walne Zebranie  Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
5.      Członkiem  wspierającym  może być osoba fizyczna i prawna wspierająca działalność statutową  Stowarzyszenia.
6.      Przyjęcie na członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia na wniosek osoby zainteresowanej.
 
 § 13.
Utrata członkostwa-
Każdy rodzaj członkostwa wygasa na skutek:
 
1.      Rezygnacji zgłoszonej na piśmie.
2.      Wykluczenia ze stowarzyszenia na skutek działania na jego szkodę lub innych naruszeń statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3.      Śmierci członka.
4.      Utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądowego.
5.      Skreślenia z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku.
6.      Rozwiązania Stowarzyszenia na mocy prawa lub uchwały władz Stowarzyszenia.
7.      Wykluczenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w głosowaniu zwykłą większością głosów.
8.      Ponowne przyjęcie może nastąpić po uregulowaniu zaległych składek za rok wstecz.
9.      Każda decyzja o pozbawieniu członkostwa wymaga uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
10.  Od decyzji pozbawienia członkostwa można odwoływać się do Walnego Zebrania  Stowarzyszenia na piśmie w terminie do 30 dni.
 
 §14.
Prawa i obowiązki członków.
 
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1.      Uczestniczyć w walnych zebraniach stowarzyszenia i brać czynny udział z prawem głosu oraz być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2.      Korzystać z pomocy organizacyjnej i fachowej stowarzyszenia.
3.      Korzystać ze świadczeń Stowarzyszenia w zakresie hodowli i ochrony pszczelarstwa.
4.      Oceniać i krytykować działalność Stowarzyszenia, wysuwać postulaty i wnioski na Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.
5.      Korzystać z uprawnień określonych w ustawie o stowarzyszeniach.
6.      Członkowie honorowi i wspierający mają prawo udziału z głosem doradczym w walnych zebraniach Stowarzyszenia, mają prawo oceniać i poddawać krytyce jego działalność.
 
§ 15.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
 
1.      Stosować się do postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
2.      Brać czynny udział w realizacji programów i  działań   na rzecz pszczelarstwa.
3.      Terminowo opłacać składki członkowskie, do końca pierwszego półrocza roku bieżącego w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.
4.      Obowiązkiem członka wspierającego jest przestrzeganie postanowień statutu i udzielanie pomocy Zarządowi Stowarzyszenia w realizacji celów statutowych.
 
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.
§ 16.
1.      Władzami Stowarzyszenia są:
·         Walne Zebranie Stowarzyszenia
·         Zarząd Stowarzyszenia.
·         Komisja Rewizyjna.
·         Sąd Koleżeński.
2.      Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, licząc od daty zwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego.
3.      Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, dla ważności głosowania wymagana jest obecność co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania.                      W przypadku równej ilości głosów głosem rozstrzygającym jest głos przewodniczącego .
4.      Władze Stowarzyszenia są wybierane i mają obowiązek składania wyborcom  sprawozdań ze swej działalności.
5.      Uchwały władz Stowarzyszenia obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia.
 
Walne Zebranie.
§ 17.
 
1.      Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być:
·         Zwyczajne,
·         Nadzwyczajne.
2.      Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz na 4 lata przez ustępujący zarząd. Termin , miejsce i porządek dzienny powinien być podany do wiadomości przynajmniej 30 dni przed jego odbyciem.
 
3.      Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie:
·         Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
·         Wniosku co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
·         Wniosku Komisji Rewizyjnej
·         Uchwały Walnego Zebrania sprawozdawczego.
·         W wypadku  rozwiązywania Stowarzyszenia
4.      Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć w terminie 30 dni od dnia uchwały lub wniosku i rozpatrywać sprawy w związku z którymi zostało zwołane.
5.      Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest po skończeniu roku kalendarzowego w celu przedłożenia sprawozdania z działalności  Zarządu za rok ubiegły i przedłożenie planu pracy na rok bieżący.
§ !8.
1.      Obrady Walnego Zebrania Wyborczego  odbywają się zgodnie z regulaminem obrad uchwalonym każdorazowo przez Walne Zebranie.
2.      Obradami Walnego Zebrania kieruje w imieniu jego prezydium przewodniczący zebrania wybrany spośród uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
 
§ 19.
1.       Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2.       W razie nie spełnienia tego warunku obrady powinny się odbyć w tym samym dniu 30 minut później, bez względu na ilość obecnych.
3.       Głosowanie odbywa się jawnie, a na żądanie 2/3 obecnych może być przeprowadzone tajnie.
 
§ 20.
W Walnym Zebraniu udział biorą:
1.      Członkowie zwyczajni z głosem decydującym.
2.      członkowie honorowi i członkowie wspomagający oraz zaproszeni goście, z głosem doradczym.
§21
 
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 
1.      Uchwalanie zmian statutu i regulaminów.
2.      Wybór w głosowaniu jawnym: (jeżeli Zebranie nie postanowi inaczej)
·         Prezesa Zarządu.
·         Członków zarządu i ich zastępców.
·         Członków komisji rewizyjnej i ich zastępców.
·         Członków sądu koleżeńskiego i ich zastępców.
3.      Udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi.
4.      Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań :
·         Zarządu.
·         Komisji rewizyjnej.
·         Sądu koleżeńskiego.
5.      Podejmowanie uchwał.
6.      Rozpatrywanie wniosków i odwołań członków.
7.      Uchwalanie wysokości składek i innych świadczeń.
8.      Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do innych organizacji.
9.      Zatwierdzanie decyzji o pozbawieniu członkostwa .
10.  Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
11.  Nadanie  godności członka honorowego.
12.  Uchylanie uchwał niezgodnych ze statutem i przepisami prawa.
13.   
       § 22.
1.      Zarząd Stowarzyszenia składa się z:
·         Prezesa Zarządu.
·         Zastępcy prezesa.
·         Sekretarza,
·         Skarbnika,
·         3-ch do 5-ciu członków ,
       wybranych przez Walne Zebranie na okres 4-ch lat.
 
2.      Ustępujący członkowie zarządu mogą być  wybierani ponownie.
 
§ 23.
1.      Prezesa Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie spośród wytypowanych kandydatów w głosowaniu tajnym  (jeżeli zebranie nie postanowi inaczej).
2.      Ilość kandydatów na Prezesa Stowarzyszenia jest nieograniczona.
3.      Prezesem zostaje kandydat, który otrzymał największą ilość głosów.
4.      Członków Zarządu Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie spośród wytypowanych kandydatów w głosowaniu jawnym, a do zarządu wchodzą kandydaci z największą ilością otrzymanych głosów w kolejności.
5.      Zarząd wybiera ze swego składu Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
6.      Zarząd Stowarzyszenia powinien ukonstytuować się w ciągu 7-miu dni od daty wyborów.
7.      W razie ustąpienia ( rezygnacji) z pełnionej funkcji, wygaśnięcia członkostwa z przyczyn określonych w § 13 statutu, lub odwołania przez Walne Zebranie Członka Zarządu - na jego miejsce wchodzi kandydat, który na Walnym Zebraniu otrzymał w kolejności największą ilość głosów.
8.      Jeżeli nastąpi sytuacja braku zastępców, władzom Stowarzyszenia przysługuje prawo dokooptowania spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
9.      Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.
10.  W przypadku ustąpienia prezesa Zarządu, jego zastępcę wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 
§ 24.
 
Kompetencje Zarządu
 
1.      Reprezentowanie  Stowarzyszenia na zewnątrz.
2.      Realizacja uchwał Walnego Zebrania.
3.      Kierowanie działalnością Stowarzyszenia  zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania.
4.      Opracowywanie planów pracy i preliminarza budżetowego na rok kalendarzowy.
5.      Sporządzanie rocznych sprawozdań, bilansów i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu.
6.      Uchwalanie regulaminów , instrukcji i zakresów czynności dla członków Zarządu.
7.      Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
8.      Zawieranie umów o współpracy i działalności gospodarczej.
9.      Organizowanie zbiorowego zaopatrzenia członków w środki do hodowli pszczół.
10.  Organizowanie szkoleń, spotkań pszczelarzy, klubów dyskusyjnych, propagowanie czytelnictwa literatury fachowej i czasopism pszczelarskich.
11.  Zarządzanie majątkiem Związku.
12.  Organizowanie biura Stowarzyszenia ,zatrudnianie i zwalnianie pracowników biura.
13.  Powoływanie komisji i sekcji problemowych i uchwalanie dla nich regulaminów
14.  Przyznawanie odznaczeń, wyróżnień organizacyjnych i nagród osobom zasłużonym w działalności pszczelarskiej oraz wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych.
15.  Wnioskowanie o nadanie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia.
16.  Zwoływanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia
17.  Podejmowania w ramach obowiązujących przepisów innych czynności i środków działania do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
 
§ 25
 
1.      Zarząd Stowarzyszenia zbiera się co najmniej raz na kwartał. Dodatkowe posiedzenia Zarządu zwołuje prezes na umotywowany wniosek komisji rewizyjnej lub 1/2 członków Zarządu.
2.      Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa.
 
§ 26.
 
1.      Umowy, zobowiązania i inne dokumenty finansowe w imieniu Stowarzyszenia podpisuje pod pieczęcią Związku dwóch członków Zarządu, prezes lub wiceprezes i skarbnik oraz główny księgowy.
2.      Inne dokumenty, oraz uchwały Zarządu podpisuje prezes lub wiceprezes oraz sekretarz.
 
 § 27.
 
Komisja Rewizyjna.
 
1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków wybranych na Walnym Zebraniu.
2    Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
2.      Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący komisji lub jego zastępca co najmniej raz na pół roku.
3.      Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
4.      Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.
5.      W razie ustąpienia ( rezygnacji) z pełnionej funkcji, wygaśnięcia członkostwa z przyczyn określonych w § 13 statutu, lub odwołania przez Walne Zebranie członka Komisji Rewizyjnej - na jego miejsce wchodzi kandydat, który na Walnym Zebraniu otrzymał w kolejności największą ilość głosów.
 
§28.
 
Kompetencje Komisji Rewizyjnej
 
1.      Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, szczególnie finansowej przynajmniej jeden raz w roku.
2.      Udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia i prezesowi Zarządu.
3.      Zgłaszanie na piśmie uzasadnionych wniosków w sprawie zwołania posiedzenia Zarządu, a w wyjątkowych wypadkach nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
4.      Kierowanie do Zarządu wniosków dotyczących usprawnienia jego działalności.
5.      Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zebraniu i występuje z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Związku.
6.      Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
 
§ 29
 
Sąd Koleżeński
 
1.      Sad koleżeński składa się z przewodniczącego i 3-ch członków wybranych na Walnym Zebraniu na okres 4-ch lat
2.      Sąd koleżeński rozpatruje sprawy sporne pomiędzy członkami Stowarzyszenia a Zarządem powstałe w wyniku działalności Stowarzyszenia
3.      Sąd Koleżeński zbiera się i rozpatruje sprawy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili złożenia wniosku.
4.      Przed rozpoczęciem rozprawy Sąd Koleżeński zobowiązany jest do doprowadzenia do ugody między stronami.
5.      Po zamknięciu postępowania i wydaniu orzeczenia Sąd Koleżeński podaje jego treść do wiadomości wszystkich członków.
6.      Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w ciągu 2-ch tygodni od daty otrzymania orzeczenia.
7.      Tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zebranie.
 
Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia
 
§30.
1.      Fundusze Stowarzyszenia powstają z:
·         składek członkowskich.
·         dotacji państwowych
·         darowizn,
·         działalności gospodarczej,
·         innych wpływów
2.      Stowarzyszenie może powiększyć swoje fundusze przez udział w spółkach i fundacjach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.      Z chwilą wystąpienia członka ze Stowarzyszenia, wpisowe, składki i darowizny nie podlegają zwrotowi.
4.      Operacje finansowe oraz majątek Stowarzyszenia ewidencjonowane są w księgowości według ogólnie obowiązujących przepisów.
 
§ 31.
5.      Całość zysków z działalności gospodarczej winna być przeznaczana na działalność statutową Stowarzyszenia.
 
§ 32.
1.      Do nabywania, zbywania i obciążenia majątku oraz zaciągania innych zobowiązań uprawnieni są następujący przedstawiciele Stowarzyszenia:
·         Prezes,
·         Wiceprezes
·         Skarbnik
·         Sekretarz
2.      Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch uprawnionych przedstawicieli Stowarzyszenia.
 
Rozdział VI
 
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia
 
§ 33
Terenowe Koła Pszczelarzy
 
1.        Na terenie gmin, miast , dzielnic podstawową komórką organizacyjną jest terenowe Koło
         Pszczelarzy.
2.      Terenowe Koło Pszczelarzy może być organizowane przy początkowej liczbie członków      co najmniej 10, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Powiatowego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Gliwicach oraz zgłoszeniu we właściwym organie samorządowym.
3.      W przypadku mniejszej liczby członków niż 10 może być utworzona sekcja wchodząca  w skład Terenowego Koła Pszczelarzy na określonym terenie.
4.      Siedzibę Terenowego Koła Pszczelarzy ustala ogół członków w zależności od warunków lokalnych.
 
 § 34
 
      Terenowe Koło Pszczelarzy działa na podstawie niniejszego statutu i regulaminu     ustalonego przez Walne Zebranie członków (delegatów).
 
§ 35
 
Organami Terenowych Kół są:
 
-          Walne Zebranie członków Koła.
-          Zarząd.
-          Komisja Rewizyjna.
 § 36
 
1.      Walne Zebranie członków Terenowego Koła jest jego najwyższym organem.
2.      Pozostałe organy Terenowego Koła Pszczelarzy wybierane są spośród jego członków przez Walne Zebranie na okres czterech lat z tym, że nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.
3.      W skład Zarządu  Terenowego Koła Pszczelarzy wchodzą: prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz oraz dwóch do trzech członków.
4.      Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
5.      W razie ustąpienia ( rezygnacji) z pełnionej funkcji, wygaśnięcia członkostwa z przyczyn określonych w § 13 statutu, lub odwołania przez Walne Zebranie Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej - na jego miejsce wchodzi kandydat, który na Walnym Zebraniu otrzymał w kolejności największą ilość głosów.
6.      Organizację, sposób działania i kompetencje organów Koła określa regulamin Koła, uchwalony przez Walne Zebranie Powiatowego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Gliwicach.
 
 
Składki członkowskie
 
§ 37
 
1.      Wysokość składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia ustala Walne Zebranie Powiatowego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Gliwicach.
2.      Walne Zebranie może upoważnić Zarząd do zmiany wysokości składek członkowskich np. według wskaźnika inflacyjnego,  stosownie do potrzeb Stowarzyszenia .
 
 
 Rozdział VII
 
Zmiana statutu.
 
§ 38
1.      Statut niniejszy może być zmieniony uchwałą Walnego Zebrania, podjętą większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków.
2.      W razie braku wymaganej obecności połowy członków, zmiana statutu może być dokonana na Walnym Zebraniu w drugim terminie.
3.      Uchwały Walnego Zebrania w drugim terminie zapadają w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów bez względu na ilość obecnych członków.
 
 
Rozdział VIII
 
Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia
 
§39.
 
1.      Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na zwołanym w tym celu Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia i może być rozwiązane uchwałą podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.      W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, następuje jego likwidacja w sposób określony przez  Walne Zebranie .
3.      Majątek Stowarzyszenia powinien być przeznaczony na cele objęte zadaniami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.
 
Rozdział IX
 
Postanowienia końcowe
 
1.      Do spraw nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy                                                                   "Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 roku .
 
2.. Z mocy ustawy Statut Stowarzyszenia Pszczelarzy w Gliwicach podlega rejestracji we właściwym sądzie rejestrowym.
 
Niniejszy Statut ustanowiono i przyjęto na spotkaniu grupy pszczelarzy, założycieli Stowarzyszenia pod nazwą „Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Gliwicach” w dniu 14.05.2000 roku.
 

Gliwice dnia 14 maja 2000 roku
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liczniki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego